پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
 
 
 
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
 

 
 
فروشگاه الکترونیکی Persia Developers
لیست آیتم های موجود جهت سفارش از طریق این وب سایت:
 
قیمتتوضیحاتنوع / تعدادعنوان پکیجانتخاب
۲۵۰۰۰
AppDev

شامل مجموعه فیلمهای آموزشی:
Microsoft Visual C# 2010
ASP.NET
ASP.NET 4.0 AJAX and jQuery
ASP.NET MVC 2 and 3
Learning to Program Using Visual C# 2010
Microsoft Silverlight 4
Microsoft Windows Presentation Foundation
Exploring Visual Studio 2010 ALM Tools
اطلاعات بیشتر

5 DVDsAppDev Microsoft Visual Studio 2010 Training using C# 4.0
۲۵۰۰۰
AppDev

شامل مجموعه فیلمهای آموزشی:
Microsoft Visual Basic 2010
ASP.NET
ASP.NET 4.0 AJAX and jQuery
ASP.NET MVC 2 and 3
Learning to Program Using Visual Basic 2010
Microsoft Silverlight 4
Microsoft Windows Presentation Foundation
Exploring Visual Studio 2010 ALM Tools
اطلاعات بیشتر

5 DVDsAppDev Microsoft Visual Studio 2010 Training using Visual Basic
۲۰۰۰۰
AppDev

Visual Studio 2010 Ultimate
Visual Studio Lightswitch 2011
Visual Studio 2010 Team Foundation Server
Silverlight 4 Tools for Visual Studio 2010
Visual Studio 2010 Training Kit
Silverlight 4 Training Kit
Visual Studio 2010 and .NET 4 Learning Videos
VS 2010 SP1

3 DVDs Visual Studio 2010 Package
۱۵۰۰۰
AppDev

شامل مجموعه کامپوننتهای:
ASP.NET and MVC
WinForms
WPF and Silverlight
Mobile
...LiveLinq and
اطلاعات بیشتر

1 DVDComponentOne - Studio Enterprise 2012 v1
۱۵۰۰۰
AppDev

شامل مجموعه کامپوننتهای:
RadControls for ASP.NET AJAX
RadControls for WinForms
Telerik Reporting
Silverlight and WPF
and more
اطلاعات بیشتر

1 DVDTelerik RadControls 2012 Q2
۱۵۰۰۰
AppDev

Expression Blend 4
Expression Web 4
Expression Design 4
Expression Encoder 4
Learning Videos

1 DVDMicrosoft Expression Studio 4 Ultimate
۲۰۰۰۰
AppDev

SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition
SQL Server 2008 R2 Standard Edition
Service Pack 1

3 DVDsSQL Server 2008 R2 SP1
۱۵۰۰۰
AppDev

DXperience 2011 Vol. 2

شامل مجموعه کامپوننتهای:
ASP.NET Controls
WinForms Controls
Silverlight Controls
WPF Controls
اطلاعات بیشتر

1 DVDDevExpress 2011 vol. 2
۱۵۰۰۰
AppDev

شامل مجموعه کامپوننتهای
ASP.NET Controls
Windows Forms Controls
Silverlight Controls
WPF Controls
اطلاعات بیشتر

1 DVDNetAdvantage 2011 vol.2
۲۰۰۰۰
Books

مجموعه کتابهای جدید در مورد NET.
از ناشران معتبر جهان
لیست کتابها

1 DVDNET E-Books.
        

بازدیدکننده محترم فروشگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد.


Copyright © 2006 - 2016 All Rights Reserved.
Please direct your questions or comments to