پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
 
 
 
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
 

 
 
 بررسی کنترل ValidatorCalloutExtender
ASP.NET
تاریخ ثبت:  ۸۸/۱۲/۲۱
تعداد نمایش:  ۵۴۹۲
  نویسنده: وحید میرزایی
 
   ۱۰  نفر تا این لحظه به این مقاله امتیاز داده اند.
 
   Bookmark and Share

تا به حال در بعضی سایت ها وقتی شما آدرس میل یا هرچیز دیگری که شامل فرمت خاصی است وارد می کنید به شما به صورت یک پیام مبنی بر این که فرمت مورد نظر صحیح نمی باشد برخورد میکنید.

کنترل

کنترل  ValidatorCalloutExtender جهت نمایش پیغام  به کاربر به کار می رود که شکل آن به صورت زیر می باشد.

شروع:

ابتدا دو TextBox  به صفحه اضافه می کنیم  که ID  های آنها به صورت زیر می باشد.

<asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server"></asp:TextBox>

<asp:TextBox ID="Email" runat="server"></asp:TextBox>

دو کنترل RequiredFieldValidato به صفحه اضافه می کنیم و به صورت زیر ID  های آنها را می نویسیم و ControlToValidate به NameTextBox  می دهیم و خاصیت ControlToValidate دومی را به Email میدهیم.

<asp:RequiredFieldValidator ID="NReq" runat="server" ControlToValidate="NameTextBox"  Display="None"

 ErrorMessage="<b>Title Messege</b><br /> Your Message"

</asp:RequiredFieldValidator>

<asp:RequiredFieldValidator ID="PNReq" runat="server" ControlToValidate="Email" Display="None"

 ErrorMessage="<b>Title Messege</b><br/> Your Message"

</asp:RequiredFieldValidator>

حال یک کنترل RegularExpressionValidator به صفحه اضافه می کنیم و خصوصیات زیر را اضافه می کنیم.

و به جای YourMessage پیغام مورد نظرتان را می نویسید.

 <asp:RegularExpressionValidator ID="PNRegEx" runat="server"

ControlToValidate="Email"

      Display="None"

      ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"

ErrorMessage="<b>TitleMessage</b><br/>YourMessage<br/>YourMail@yahoo.com">

 </asp:RegularExpressionValidator>

حال سه کنترل  ValidatorCalloutExtender به صفحه اضافه می کنیم و ID و TargetControlID  را به صورت زیر می نویسیم.

<cc1:ValidatorCalloutExtender ID="NReqE" runat="server" TargetControlID="NReq">

</cc1:ValidatorCalloutExtender>

<cc1:ValidatorCalloutExtender ID="PNReqE" runat="server" TargetControlID="PNReq">

</cc1:ValidatorCalloutExtender>

<cc1:ValidatorCalloutExtender ID="PNReqEx" runat="server" TargetControlID="PNRegEx">

</cc1:ValidatorCalloutExtender>

TargetControlID مربوط به هر سه ValidatorCalloutExtender به ولیدیشن ها می دهیم به صورت بالا.

  کیفیت مقاله ارائه شده از نظر شما   
برای دادن رتبه به این مقاله می بایست Login کرده باشید.
  درباره نویسنده
وحید میرزایی
کارش در زمینه وب و بانک اطلاعاتی هست.
همه مقاله های نوشته شده توسط این کاربر (۱)
 
  پیام جدید
صفحه ۱ - پیامهای اصلی ۱ تا ۲ از مجموع ۲ پیام اصلی
اولین قبلی بعدی

 عنوان فرستنده تاریخ
 
تشکر مجید سامانی ۱۳۹۲/۱/۶
 
تشکر آراز پاشازاده قورولی ۱۳۸۹/۵/۵
اولین قبلی بعدی

Copyright © 2006 - 2016 All Rights Reserved.
Please direct your questions or comments to