پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
 
 
 
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
 

 
 
 دانلود از طریق ftp
.NET Visual Basic
تاریخ ثبت:  ۸۶/۸/۲۵
تعداد نمایش:  ۵۳۴۶
  نویسنده: حمیدرضا قدیر
 
   ۹  نفر تا این لحظه به این مقاله امتیاز داده اند.
 
   Bookmark and Share

Imports System.IO

Imports System.Net

Imports System.Text

 

Public Class FTP_download

 

    Public sub Download(ByVal destinationFile As String, ByVal target_URL As Uri)

 

        Try

              'FTP بررسی صحت آدرس

            If Not (target_URL.Scheme = Uri.UriSchemeFtp) Then

                Throw New ArgumentException("URI is not an FTp site")

            End If

 

            ' ایجاد یک درخواست برای دریافت فایل مورد نظر

            Dim ftp_Request As FtpWebRequest = CType(WebRequest.Create(target_URL), FtpWebRequest)

 

 

            ' درصورت نیاز به یوزر و پسورد برای دانلود فایل یک اعتبارنامه برای درخواست مورد نظز ایجاد می گردد

            If Me.txt_isAnonymousUser = False Then

                ftp_Request.Credentials = New NetworkCredential(Me.user_name, Me.pass_word)

            End If

 

            ' مد نظر است ftp نایین نوع عملکرد ، که در برنامه دانلود

            ftp_Request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile

 

            ' (داده های سری)stream  دریافت پاسخ از سمت سرور ، در حقیقت همان فایلی که می خواهید دانلود کنید البته بصورت

            Dim ftpResponse As FtpWebResponse = CType(ftp_Request.GetResponse, FtpWebResponse)

            Dim stream As Stream = Nothing

            Dim reader As StreamReader = Nothing

            Dim writer As StreamWriter = Nothing

 

            'ذخیره کردن فایل دریافتی در محلی که شما مشخص کرده اید

            Try

                stream = ftpResponse.GetResponseStream

                reader = New StreamReader(stream, Encoding.UTF8)

                writer = New StreamWriter(destinationFile, False)

                writer.Write(reader.ReadToEnd)

            Finally

                stream.Close()

                reader.Close()

                writer.Close()

            End Try

        Catch ex As Exception

            Throw ex

        End Try

 

    End sub

 

End Class

 

البته این برنامه ، تاحد زیادی ساده وابتدایی بود، قصد دارم در آینده نزدیک برنامه ای نسبتا کامل در زمینه استفاده از ftp  ، در اختیار شما دوستان قرار بدم.

امکاناتی نظیر : دانلود از کانال های متعدد ، دانلود با قابلیت شروع مجدد از آخرین نقطه (resume)  و ...

  کیفیت مقاله ارائه شده از نظر شما   
برای دادن رتبه به این مقاله می بایست Login کرده باشید.
  درباره نویسنده
حمیدرضا قدیر
همه مقاله های نوشته شده توسط این کاربر (۱۲)
 
  پیام جدید
هیچ سؤال یا نظری برای این موضوع فرستاده نشده است.

 عنوان فرستنده تاریخ

Copyright © 2006 - 2016 All Rights Reserved.
Please direct your questions or comments to